GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

General Data Protection Regulation (dále jen GDPR) je obecné nařízení představující právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně vašich práv. V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES přijímá ADRA, o.p.s. Směrnici upravující zpracování a ochranu osobních údajů.

Směrnice upravuje postupy zpracování a ochrany osobních údajů zpracovávaných Správcem v rámci jeho činnosti jako správce a zpracovatele a povinnosti zaměstnanců a dalších osob v obdobném právním vztahu k Správci včetně dobrovolníků podílejících se na zpracování osobních údajů Správcem.

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k uvedeným účelům.

Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem plnění zákonných povinností, a dalším zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ VE VZTAHU KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM

- Subjekt údajů je oprávněn souhlas udělený ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla Správce nebo e-mailem na: poverenec@adra.cz

- Správce je povinen subjektu údajů bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

- Subjekt údajů je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.

- V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu údajů Správce bezodkladně Subjekt údajů o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.

- Pokud se Subjekt údajů domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ REGISTROVANÝCH OSOB

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje odběratelů newsletteru (dále jen „Odběratel“) zpracovávané ADRA, o. p. s., IČ: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 jako správcem (dále jen „Správce“) na základě udělených souhlasů.

O uživatelích evidujeme tyto osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

- Škola (volitelné)

Díky svěřeným údajům můžete využívat plné funkce našeho vzdělávacího webu. Můžeme vás zároveň požádat o případnou spolupráci v rámci zpětné vazby na využívané materiály či obsluhu webu.

Vaše údaje uchováváme do doby, než smažete svůj profil na webu.